Vedtægter for Amager Fotoklub

 

§1.

Navn, hjemsted, regnskabsår

Foreningens navn: Amager Fotoklub
Foreningens CVR‚Äźnummer: 34675120
Foreningens hjemsted er: Tårnby
Foreningens regnskabsår er 1/1 - 31/12.
Foreningen er stiftet 19. februar 2013.

 

§2.

Formål

Foreningens form√•l er at igangs√¶tte aktiviteter til gavn og gl√¶de for amat√łrfotografer.

 

§3.

Medlemmer

Som medlem kan optages enhver person, der √łnsker at opfylde foreningens form√•l.

 

§4

Kontingent

Hvert halve √•r indbetales et bel√łb som kontingent. Kontingentet indbetales forud og kontingentets st√łrrelse fasts√¶ttes af generalforsamlingen.

Kun betalende medlemmer har valgret og er valgbare til bestyrelse og √łvrige poster.

 

§5

Udmeldelse

Man kan til enhver tid skriftligt melde sig ud af foreningen. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

§6

Kontingentrestance

Ved manglende kontingentbetaling skal kassereren fremsende skriftligt p√•krav til medlemmet. S√•fremt p√•krav ikke f√łrer til betaling inden 14 dage, oph√łrer medlemskabet med √łjeblikkelig virkning, med mindre s√¶rlige omst√¶ndigheder g√łr sig g√¶ldende.

 

§7

Misligholdelse af foreningens lokaler og udstyr

Ved gentagen fors√łmmelighed i forbindelse med brugen af lokaler og udstyr, har bestyrelsen ret til at ekskludere det p√•g√¶ldende medlem. Eksklusion kan kun foretages efter forudg√•ende skriftlig advarsel.

 

§8

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er den h√łjeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordin√¶r generalforsamling afholdes i T√•rnby hvert √•r i februar m√•ned efter forudg√•ende indkaldelse fra bestyrelsen. Indkaldelsen udsendes skriftligt til samtlige medlemmer af foreningen senest 3 uger f√łr generalforsamlingen finder sted. Samtidig tilstilles medlemmerne det reviderede regnskab for det foreg√•ende √•r med de interne revisorers p√•tegning, samt forslag til budget for det indev√¶rende √•r.  

 

§9

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Indkaldelse til den ordin√¶re generalforsamling skal angive dagsordenen, der mindst skal indeholde f√łlgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg af op til 8 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1-2 interne revisorer
 9. Valg af eventuelle suppleanter for bestyrelse og revisor
 10. Valg af 1-2 billedsekretærer
 11. Eventuelt

Halvdelen af bestyrelsen er p√• valg skiftevis hvert andet √•r. Genvalg kan ske. F√łrste gang aftaler de valgte bestyrelsesmedlemmer ved konstitueringen indbyrdes, hvem der er p√• valg n√¶ste √•r og hvem der sidder 2 √•r i f√łrste periode. Ved uenighed g√•r det efter anciennitet i bestyrelsen, s√•ledes at de bestyrelsesmedlemmer, der samlet set har siddet l√¶ngst, er p√• valg f√łrst.  

 

§10

Forslag til behandling

Forslag til beslutning skal, for at blive behandlet p√• generalforsamlingen, v√¶re indgivet i skriftlig form til bestyrelsen senest 14 dage f√łr en generalforsamling finder sted. Senest 7 dage f√łr generalforsamlingen skal bestyrelsen tilsende indkomne forslag til medlemmerne.

 

§11

Krav til beslutningernes gyldighed

Alle beslutninger, bortset fra vedt√¶gts√¶ndringer og beslutninger om foreningens opl√łsning tr√¶ffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremm√łdte medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

§12

Vedt√¶gts√¶ndringer og foreningens opl√łsning

Til gennemf√łrelse af vedt√¶gts√¶ndringer, bortset bestemmelser om foreningens opl√łsning, kr√¶ves vedtagelse med 2/3's flertal blandt de fremm√łdte medlemmer. Til gennemf√łrelse af en √¶ndring af vedt√¶gternes bestemmelser om foreningens opl√łsning kr√¶ves 2/3‚Äôs flertal blandt foreningens medlemmer. Til gennemf√łrelse af foreningens opl√¶sning kr√¶ves 2/3‚Äôs flertal blandt foreningens medlemmer. I tilf√¶lde af foreningens opl√łsning skal en eventuel foreningsformue tildeles til et velg√łrende form√•l i T√•rnby kommune.

 

§13

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordin√¶r generalforsamling skal afholdes, n√•r bestyrelsen finder det forn√łdent, eller n√•r mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af den √łnskede dagsorden.
Kun punkter hvorom generalforsamlingen er indkaldt, kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med minimum 2 ugers varsel

 

§14

Dagsordenen for den ekstra ordinære generalforsamling

Indkaldelse til den ekstra ordin√¶re generalforsamling skal angive dagsordenen, der mindst skal indeholde f√łlgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Forslag til behandling

§15

Fuldmagt ved generalforsamlingen

Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt udstedt til andet medlem eller til bestyrelsen. En fuldmagt skal for at v√¶re gyldig v√¶re udstedt til et navngivent medlem af foreningen, v√¶re udstedt til den indkaldte generalforsamling og v√¶re personligt underskrevet. Hvert medlem kan h√łjst komme med 1 fuldmagt pr. forslag.

 

§16

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af op til 8 medlemmer, der vælges direkte af generalforsamlingen. Tillige kan der vælges 1-­2 suppleanter efter behov.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og n√¶stformand og kasserer. Generalforsamlingen kan dog -¬≠‚Äź hvis der ikke er en egnet og villig kandidat til kassererposten i bestyrelsen - v√¶lge at henl√¶gge kassererarbejdet og den √łkonomiske tegningsret, der f√łlger med, til et medlem af foreningen, som ikke er medlem af bestyrelsen, uden at dette fratager bestyrelsen ansvaret for foreningens √łkonomi. Valget af en kasserer uden for bestyrelsen, sker p√• den ordin√¶re generalforsamling under valget af bestyrelsesmedlemmer eller p√• en ekstraordin√¶r generalforsamling. Dette sker for 1 √•r af gangen. Kassererarbejdet g√•r tilbage til bestyrelsen, s√• snart der er en egnet og villig kandidat til kassererposten i bestyrelsen.
Bestyrelsen beslutter sin egen arbejdsform og forretningsorden.
Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Enhver beslutning i bestyrelsen træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme med 2 stemmer.
Foreningen tegnes af formand eller kasserer.

 

§17

Kommunikation fra og til foreningen

Enhver kommunikation fra foreningen til medlemmerne sker via foreningens hjemmeside eller via email. Ethvert medlem har pligt til at oplyse en gyldig og fungerende emailadresse. Enhver bestemmelse i vedtægterne angående skriftlighed i kommunikationen fra eller til medlemmerne kan erstattes af email. Dette gælder dog ikke fuldmagter.

 


Vedt√¶gterne er senest revideret p√• den ordin√¶re generalforsamling afholdt 22. februar 2023 i Vandt√•rnet, Olie Fabriksvej 102.