Vedtægter for Amager Fotoklub

 

§1.

Navn, hjemsted, regnskabsår

Foreningens navn: Amager Fotoklub
Foreningens CVR‐nummer: 34675120
Foreningens hjemsted er: Tårnby
Foreningens regnskabsår er 1/1 - 31/12.
Foreningen er stiftet 19. februar 2013.

 

§2.

Formål

Foreningens formål er at igangsætte aktiviteter til gavn og glæde for amatørfotografer.

 

§3.

Medlemmer

Som medlem kan optages enhver person, der ønsker at opfylde foreningens formål.

 

§4

Kontingent

Hvert halve år indbetales et beløb som kontingent. Kontingentet indbetales forud og kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Kun betalende medlemmer har valgret og er valgbare til bestyrelse og øvrige poster.

 

§5

Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til d. 1. dag i en måned. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

§6

Kontingentrestance

Ved manglende kontingentbetaling skal kassereren fremsende skriftligt påkrav til medlemmet. Såfremt påkrav ikke fører til betaling inden 14 dage, ophører medlemskabet med øjeblikkelig virkning, med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende.

 

§7

Misligholdelse af foreningens lokaler og udstyr

Ved gentagen forsømmelighed i forbindelse med brugen af lokaler og udstyr, har bestyrelsen ret til at ekskludere det pågældende medlem. Eksklusion kan kun foretages efter forudgående skriftlig advarsel.

 

§8

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i Tårnby hvert år i februar måned efter forudgående indkaldelse fra bestyrelsen. Indkaldelsen udsendes skriftligt til samtlige medlemmer af foreningen senest 3 uger før generalforsamlingen finder sted. Samtidig tilstilles medlemmerne det reviderede regnskab for det foregående år med de interne revisorers påtegning, samt forslag til budget for det indeværende år.  

 

§9

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal angive dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg af op til 8 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1-2 interne revisorer
 9. Valg af eventuelle suppleanter for bestyrelse og revisor
 10. Valg af 1-2 billedsekretærer
 11. Eventuelt

Halvdelen af bestyrelsen er på valg skiftevis hvert andet år. Genvalg kan ske. Første gang aftaler de valgte bestyrelsesmedlemmer ved konstitueringen indbyrdes, hvem der er på valg næste år og hvem der sidder 2 år i første periode. Ved uenighed går det efter anciennitet i bestyrelsen, således at de bestyrelsesmedlemmer, der samlet set har siddet længst, er på valg først.  

 

§10

Forslag til behandling

Forslag til beslutning skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen senest 14 dage før en generalforsamling finder sted. Senest 7 dage før generalforsamlingen skal bestyrelsen tilsende indkomne forslag til medlemmerne.

 

§11

Krav til beslutningernes gyldighed

Alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

§12

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Til gennemførelse af vedtægtsændringer, bortset bestemmelser om foreningens opløsning, kræves vedtagelse med 2/3's flertal blandt de fremmødte medlemmer. Til gennemførelse af en ændring af vedtægternes bestemmelser om foreningens opløsning kræves 2/3’s flertal blandt foreningens medlemmer. Til gennemførelse af foreningens oplæsning kræves 2/3’s flertal blandt foreningens medlemmer. I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel foreningsformue tildeles til et velgørende formål i Tårnby kommune.

 

§13

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af den ønskede dagsorden.
Kun punkter hvorom generalforsamlingen er indkaldt, kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med minimum 2 ugers varsel

 

§14

Dagsordenen for den ekstra ordinære generalforsamling

Indkaldelse til den ekstra ordinære generalforsamling skal angive dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Forslag til behandling

§15

Fuldmagt ved generalforsamlingen

Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt udstedt til andet medlem eller til bestyrelsen. En fuldmagt skal for at være gyldig være udstedt til et navngivent medlem af foreningen, være udstedt til den indkaldte generalforsamling og være personligt underskrevet. Hvert medlem kan højst komme med 1 fuldmagt pr. forslag.

 

§16

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af op til 8 medlemmer, der vælges direkte af generalforsamlingen. Tillige kan der vælges 1-­2 suppleanter efter behov.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og kasserer. Generalforsamlingen kan dog -­‐ hvis der ikke er en egnet og villig kandidat til kassererposten i bestyrelsen - vælge at henlægge kassererarbejdet og den økonomiske tegningsret, der følger med, til et medlem af foreningen, som ikke er medlem af bestyrelsen, uden at dette fratager bestyrelsen ansvaret for foreningens økonomi. Valget af en kasserer uden for bestyrelsen, sker på den ordinære generalforsamling under valget af bestyrelsesmedlemmer eller på en ekstraordinær generalforsamling. Dette sker for 1 år af gangen. Kassererarbejdet går tilbage til bestyrelsen, så snart der er en egnet og villig kandidat til kassererposten i bestyrelsen.
Bestyrelsen beslutter sin egen arbejdsform og forretningsorden.
Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Enhver beslutning i bestyrelsen træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme med 2 stemmer.
Foreningen tegnes af formand eller kasserer.

 

§17

Kommunikation fra og til foreningen

Enhver kommunikation fra foreningen til medlemmerne sker via foreningens hjemmeside eller via email. Ethvert medlem har pligt til at oplyse en gyldig og fungerende emailadresse. Enhver bestemmelse i vedtægterne angående skriftlighed i kommunikationen fra eller til medlemmerne kan erstattes af email. Dette gælder dog ikke fuldmagter.

 


Vedtægterne er senest revideret på den ordinære generalforsamling afholdt 27. februar 2019 i Vandtårnet, Olie Fabriksvej 102.