Klubmesterskab

 

GENERELT

Amager Fotoklubs klubmesterskab er åbent for alle klubbens medlemmer.

 

Det primære formål med klubmesterskabet er, at medlemmet får gjort sine billeder helt færdig, vist frem og bedømt af en ekstern dommer. At deltage er en god øvelse i, at få arbejdet i dybden med sine billeder og få respons på dem.

 

Deltagelse i Amager Fotoklubs klubmesterskab er frivilligt.

 

Der afholdes fire konkurrencer om året, to i 1. halvår og to i 2. halvår. Billederne afleveres til billedsekretæren, seneste indleveringsfrist vil fremgå af aktivitetskalenderen på Amager Fotoklubs website.

 

Klubmesterskabet består af følgende 4 konkurrencer:

 • Digital 1
 • Papir 1
 • Digital 2
 • Papir 2

 

1. KONKURRENCERNE PAPIR 1 OG PAPIR 2

Der kan afleveres op til 3 papirbilleder.

Emnet er frit.

Det er valgfrit om de afleverede billeder er i farve eller sort/hvid.

 • Billederne afleveres opklæbet på støttekarton, eller indsat i passepartout.
 • Støttekarton eller passepartout må maks. måle 30 x 42 cm (A3), og maks. 3 mm i tykkelsen.
 • På bagsiden af støttekarton eller passepartout tegnes en "pil opad", og i nederste højre hjørne angives medlemsnummer samt et fortløbende nummer - ”Medlemsnummer - 1, - 2, - 3”.
 • Det er tilladt at påføre billedtitel og/eller Exif data på bagsiden af støttekarton/passepartout for at hjælpe dommeren ”på vej”, men der er ingen garanti for at det bliver læst.
 • Uopklæbede billeder vil ikke blive bedømt.
 • Indleverede konkurrencebilleder kan ikke ombyttes/udskiftes efter modtagelse og registrering hos sekretærerne.
 • Et papirbillede kan indgå i en serie fra 3 til 6 papirbilleder. Serier mærkes på bagsiden af støttekarton/passepartout med ”Medlemsnummer - Serie - 1 af 4, - 2 af 4, - 3 af 4, - 4 af 4”, i en serie med 4 billeder. En serie betragtes som ét billede.
 • Der skal fremsendes en JPG kopi af billedet til amagerfotoklub.indlevering@gmail.com til offentliggørelse på klubbens hjemmeside med samme navngivning som det aflevere papirbillede.

Da vi ikke har et klublokale og ikke kan opbevare billeder i privaten, er vi nød til at understrege følgende:

 

De indleverede billeder bedes hjemtaget af fotografen samme dag som bedømmelsen er afsluttet.

 

INDLEVEREDE BILLEDER SKAL VÆRE AFHENTET SENEST 2 UGER EFTER AFSLUTNING AF KONKURRENCEN MED MINDRE ANDET ER AFTALT.

 

Indleverede billeder vil blive behandlet med omhu, men Amager Fotoklub påtager sig ikke noget ansvar for eventuelt bortkomne eller beskadigede billeder.

 

 

2. KONKURRENCERNE DIGITAL 1 OG DIGITAL 2

 • Der kan afleveres op til 3 billeder, og emnet er frit.
 • Der kan ikke afleveres billedserie, da alle billeder bliver bedømt enkeltvis.
 • Det er valgfrit om de afleverede billeder er i farve eller sort/hvid.
 • Indleverede konkurrencebilleder kan ikke ombyttes/udskiftes efter modtagelse og registrering hos sekretærerne.
 • Billederne skal afleveres i filformatet JPG, og må maks. være 10 MB.
 • Billederne skal være navngivet således: ”Medlemsnummer - 1, - 2, - 3 - evt. en titel”.
 • Digitale billeder sendes til billedsekretæren via email: amagerfotoklub.indlevering@gmail.com - max 20 MB pr mail, eller indleveres evt. på CD-ROM eller USB nøgle.
 • Billedsekretæren kvitterer pr. e-mail for billeder modtaget pr. e-mail.
 • Amager Fotoklub/billedsekretæren påtager sig intet ansvar for evt. bortkomne billeder.

 

3. AFLEVERING AF BILLEDER

Billederne skal afleveres til billedsekretæren på et nærmere angivet sted.

 

Digitale billeder skal som hovedregel fremsendes til billedsekretæren pr. e-mail.

 • Indleveringsfrist vil fremgå af aktivitetskalenderen på Amager Fotoklubs website.
 • Den af billedsekretæren fastsatte frist er endelig.
 • Dispensation fra den fastsatte indleveringsfrist kan kun gives af billedsekretæren.
 • Såfremt deltagelsen i en konkurrence ikke er tilstrækkelig stor, kan bestyrelsen tilbagekalde en konkurrence.
 • Det påhviler billedsekretæren, at føre protokol over alle indleverede billeder, og i denne påføres dommerens placeringer, tillige med point, diplomer og præmier.
 • Billeder, der ikke opfylder konkurrencebetingelserne, kan diskvalificeres af billedsekretæren. I sidstnævnte tilfælde bør fotografen forsøges kontaktet forinden, for eventuelt at kunne give sin fortolkning af sin opgaveløsning.

 

4. BILLEDSEKRETÆRENS ANSVAR OG BEFØJELSER

 • Billedsekretærerne har ansvar for forberedelse og gennemførsel af Klubmesterskabet og klubbens 4 årlige fotokonkurrencer.
 • I den forbindelse står billedsekretærerne for indkøb af gaver til dommerne, typisk en vin gave til maks. kr.: 200.-
 • Billedsekretærerne sørger for at informere dommerne om reglerne for transportgodtgørelse.
 • Billedsekretærerne har ansvaret for indkøb og tildeling af klubbens vandrepokal.
 • Pokalen har en værdi af maks. kr.: 500.
 • Rimelige udgifter til kontorhold samt materialer til fremstilling af diplomer m.m. refunderes af Amager Fotoklub

 

5. REGLER FOR TRANSPORTGODTGØRELSE

Transportomkostninger i forbindelse med levering og afhentning af papirbilleder til/fra dommeren refunderes efter følgende regler:

 • Rejse med offentlige transportmidler godtgøres efter regning.
 • Kørsel i egen bil refunderes efter statens takster (2019: kr.: 3,56 pr. kilometer).

Eventuelle spørgsmål eller tvister afgøres af klubbens bestyrelse.

 

Dommerens rejseomkostninger refunderes efter følgende regler:

 • Rejse med offentlige transportmidler godtgøres efter regning.
 • Kørsel i egen bil refunderes efter statens takster (2019: kr.: 3,56 pr. kilometer).

 

6. DOMMEREN

Alle indleverede billeder vil blive kommenteret og bedømt af en dommer, uden tilknytning til Amager Fotoklub.

 

Dommeren rangerer billederne i den rækkefølge han/hun vurderer. De billeder der bliver rangeret som de 15 bedste, får tildelt følgende point:

 • Billede nr. 1 tildeles 16 point
 • Billede nr. 2 tildeles 15 point
 • Billede nr. 3 tildeles 14 point, osv.
 • Billeder der bliver rangeret som nr. 16, 17, 18 osv. får tildelt 1 point

Dommeren præsenterer og kommenterer billederne i rækkefølgen fra laveste til højeste rangering. En dommerkendelse er endelig, og kan ikke appelleres.

 

Vinderen af hver konkurrence tildeles et vinderdiplom. Dommeren kan herudover efter eget skøn tildele diplomer for særlige præstationer.

 

 

7. ØVRIGE BESTEMMELSER

Et billede kan kun deltage i Amager Fotoklubs klubmesterskab én gang.

 

Amager Fotoklub forbeholder sig retten til at offentliggøre de deltagende billeder på klubbens hjemmeside.

 

Medlemmet har ophavsretten til sine indleverede billeder, og bærer det juridiske ansvar for dets indhold. Hvis et billede ikke må offentliggøres på internettet, skal dette være påført på papirbilleders bagside, og fremgå i digitale billedfilers navngivning.

 

 

8. ÅRETS KLUBMESTER.

Det medlem, som sammenlagt har opnået det højeste antal point efter de fire konkurrencer, kåres som årets klubmester.

 

Årets klubmester kåres i forbindelse med Amager Fotoklubs års afslutning.

 

Årets klubmester tildeles et diplom og klubbens vandrepokal.

 

Hvis flere medlemmer har opnået samme antal point, så vinder det medlem som flest gange er blevet bedst placeret i konkurrencerne.